మీ దగ్గర ఏదైనా విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే అంశాలు అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే ఆ సమాచారాన్ని నామెయిల్ కు పంపినట్లయితే మీ పేరు మీదనే ఉంచగలము.

మీ అభిప్రాయములు polineni.jayachandra@gmail.com కు పంపగలరు.